Amaç ve Hedefler

Amaç:

Arkeolojik ve etnografik niteliğe sahip taşınır ve/veya taşınmaz sanat ve kültür varlıklarına ve onların korunmalarına karşı duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumdaki yerini kavramış, sanat ve kültür varlıklarının korunması alanında teknik bilgi ve temel uygulama becerileri kazanmış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk taşıyan, kamu yararını gözeten, gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanabilen, mesleki gelişmeye açık koruma meslek elemanları (konservatör) yetiştirmek.

Hedefler:

Bu programın temel hedeflerinden biri; konusu “sanat objesi” olan kültür varlıklarının korunması alanında teknik bilgi ve becerileri gelişmiş, ülke gereksinimlerine katkı sağlayacak nitelikli meslek elemanları (konservatör) yetiştirmektir. Bu doğrultuda açılan eğitim programının temel amaç ve hedeflerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

1. Türkiye ve dünyada koruma ve onarım alanındaki bilgi ve teknolojik gelişmeleri izlemek,

2. Taşınır/taşınabilir ve taşınmazlara ait mimari ve dekoratif nitelikteki kültür ve sanat varlıklarının korunmasında karşılaşılan sorunların türleri ve nedenlerinin bilimsel yöntemlerle araştırılması, belirlenmesi ve belgelenmesini sağlamak,

3. Koruma ve onarımda kullanılan malzeme, alet ve aygıtların tanınması ve kullanılmasını sağlamak,

4. Bilimsel inceleme ve araştırma; yöntem geliştirme ve belirleme; uygulama yapma ve uygulama sonuçlarını değerlendirme becerisine sahip “konservatörler” yetiştirmek,

5. Lisansüstü programlar ile koruma alanında uzmanlaşmayı sağlayarak araştırmacı ve eğitmen yetiştirmek,

6. Kültür varlıklarının korunması alanında uluslararası geçerliliği olan ilkeler ve temel yaklaşımların benimsenip ülkemizde yaygınlaştırılmasını sağlamak,

7. Eğitim-öğretimin yanı sıra, koruma bilimine yardımcı olan arkeoloji, sanat tarihi, güzel sanatlar, müzecilik, mimarlık, mineraloji, mikrobiyoloji, petrografi ve arkeometri gibi farklı sanat, sosyal ve fen bilimleri ile iş birliği içinde bulunarak, taşınır, taşınmaz ve/veya taşınabilir nitelikteki eser, yapı ve yapı malzemelerinin korunmasına yönelik teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirecek araştırma-uygulama projeleri ve danışmanlık hizmetleri ile kültürel mirasımızın korunması alanında etkin rol oynamak.