Duyurular
11 Mayıs 2017 21:25

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ

BİTİRME TEZİ /ARAŞTIRMA RAPORU YAZIM KLAVUZU

 

1. AMAÇ VE KAPSAM

            Kılavuzun amacı, Gazi Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Bölümü’nde hazırlanan tez ve raporların yazımı ile ilgili esasları düzenlemektir.

 

2. TEMEL İLKELER

Tezlerde bilimsel etik kurallar mutlaka gözetilmeli, intihal yapılmamalıdır. Tezlerde bir veya birden fazla kaynaktan yapılan aktarma ve alıntılar, birbiri ardı sıra bir sayfa veya daha fazla yer tutacak şekilde verilmemelidir. Tez içeriğinde ve anlatımlarda üslup birliği sağlanmalıdır. Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır.

 

3. TEZ / RAPOR YAZIMINDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ

 

3.1. Kâğıt Özellikleri

Tez, normal olarak A4 (21x29.7 cm) ölçüsünde 80g/m² birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tez yazımında boyut itibariyle A4 içine sığmayan çeşitli tablo, grafik, şekil ve benzeri A4 boyutunda küçültülmüş ya da bölünmüş şekilde metin içinde verilebilir.

3.2. Sayfa Düzeni

3.2.1. Kenar Boşlukları: Sayfaların sol ve üst kenarlarından 3 cm, sağ ve alt kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

3.2.2. Numaralandırma: Sayfa numaraları kâğıdın sağ alt kenarında yazılmalıdır.

3.2.3. Sayfa Numaraları: Giriş bölümünden başlamak koşulu ile tezin tüm metin kısmı (1, 2, 3, 4, 5…) şeklinde numaralandırılır. Giriş bölümünden önceki tüm sayfalar ise (i, ii, iii, iv, v, vi...) şeklinde küçük harf Romen rakamlarıyla numaralandırılır. Bunların dışındaki sayfalar numaralandırılmaz.

3.2.4. Yazı Biçimi: Dış kapak dâhil olmak üzere tüm metinde, Türk alfabesinin kitaplarda kullanılan italik ve siyah punto yazmaya elverişli Times New Roman karakteri kullanılmalıdır.

3.2.5. Yazı Boyutu: Ana metnin tümünde 12 punto, beş satırdan uzun doğrudan alıntılar, şekil, tablo, resim vb. altında yer alan açıklamalarda 10 punto, sayfa altında verilecek dipnotlarda 10 punto kullanılmalıdır. Bölüm başlıkları büyük, koyu ve 14 punto,  ana bölüm başlıkları büyük, koyu ve 12 punto, ara ve alt bölüm başlıkları ilk harfleri büyük ve diğerleri küçük olmak koşulu ile koyu ve 12 punto kullanılmalıdır.

3.2.6. Satır Aralıkları: Metin genelinde 1,15, dipnot, şekil, tablo, resim vb. altında yer alan açıklamalarda 1,0 satır aralığı kullanılmalıdır. Şekil, tablo, resim vb. önce ve sonra (1,15+1,15) iki satır aralığı boşluk bırakılır. Her paragraf arasında 1,15 satır aralığı boşluk bırakılır. Her Ana Başlık (varsa paragraftan sonra) (1,15+1,15) iki satır aralığı bırakılarak yazılır Ara Başlık ve Alt Başlıklar ise bir (1,15) satır aralık bırakılarak yazılır.

3.2.7. Paragraflar: Başlıklar dâhil bütün metin soldan ve sağdan bloklanmış (iki yana yaslı) olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırı soldan bir TAB içeriden başlayacak şekilde yazılmalıdır.

 3.3. Görseller Dizini

Tablo, grafik, harita, resim, fotoğraf vb. görsel kullanılmışsa, ilgili tüm görseller için dizin (liste) oluşturulur. Açıklamalar tablonun sol üst kısmında olmak koşuluyla numaralandırılırken diğer tüm görsellerin açıklamaları görsellerin alt kısmında iki yana yaslı ve ilk harfleri büyük olmak koşulu ile birbirini izleyen numaralar kullanılmak suretiyle gösterilir. Açıklamalar 10 punto ile yazılırken görselden ve metinden uzaklığı ile satır aralıkları 1,0 olmalıdır. Tezlerin içeriğine göre tezde, birden çok çeşit ve her çeşitten beş ve daha çok sayıda şekil varsa, şekilleri de kümelendirerek vermek yararlıdır. Bu amaçla, “Şekiller Listesi” ya da “Görseller Listesi” bölüm başlığı altında, “Fotoğraf Listesi”, “Haritalar, Çizimler Listesi” gibi alt başlıklar kullanılabilir.

3.4. Kısaltmalar

Tezde çok kullanılan ve birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfler kullanılarak kısaltma yapılabilir. Böyle kısaltmalar ilk geçtiği yerde ve parantez içinde bir kez verilmelidir. Yapılan kısaltmalar, Kısaltmalar başlığı altında alfabetik sıraya göre küçük harflerle, kurum adı gibi kısaltmalar büyük harflerle yazılmalıdır.

   Örnek:

            a.g.e.:               Adı geçen eser

            a.g.m.:             Adı geçen makale

            V.G.M.:           Vakıflar Genel Müdürlüğü

3.5. Görsellerin Numaralandırılması

            Metin içinde kullanılan bütün görseller, her görsel türü için (fotoğraf, şekil, çizim, tablo vb) birbirlerinden bağımsız olarak, ayrı ayrı numaralandırılmalıdır. Örneğin, Fotoğraf 1.,2.,3., Şekil 1., 2.,3., Tablo 1., 2.,3.,  Harita 1., 2., 3. şeklinde   numara verilmelidir.

3.6. Görsellerin Açıklamaları

Grafik, çizelge açıklamaları çizelgenin üstüne yazılmalı, açıklamanın son satırı ile çizelge üst kenarı arasında tek satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Şekil, fotoğraf ve harita açıklamaları bu görsellerin altına yazılmalı, açıklama satırı ile resimleme arasında tek satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Resimleme açıklamalarının yazımında birinci kelimenin baş harfi büyük, diğerleri küçük yazılmalı ve bitiminde nokta ya da virgül konulmamalıdır.

Başka bir yayımdan, kişiden, kurumdan alınan görselin (şekil, fotoğraf vb) kaynağı görselin altında veya görseller listesinde belirtilmelidir.

3.7. Görsellere Yapılacak Değinmler

            Tezin herhangi bir sayfasında, daha önceki sayfalarda yer alan ve daha önce değinilmiş şekil, çizelge ve diğer resimlemelere yeniden değinmek gerekiyorsa; parantez içinde “Bakınız” anlamına gelen (Bkz. Şekil 5, Foto. 3 gibi) kısaltması kullanılarak verilmelidir.

3.8. Bölüm Başlıkları

Bölüm başlıkları yeni bir sayfadan başlar ve bütün sözcükler büyük harfle, koyu ve 14 punto boyutlarında metin ortalanarak yazılır.

Bölüm başlıklarından sonra metin girilse de girilmese de 2 satır (1,15+1,15) boşluk bırakılarak ana bölüm başlıkları yazılır. Ana bölüm başlıkları büyük harfle, 12 punto, sola yaslı (iki yana yaslı) ve koyu yazılır.

Ara bölüm başlıklarda bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harfle 12 punto, soldan bir TAB (1,5)  içerde ve koyu yazılır. Alt bölüm başlıkları ise bütün sözcüklerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harfle 12 punto, soldan iki TAB (1,5+1,5)  içerde ve koyu yazılır.

Tezlerde bölümler I.,II.,III.,IV.,V.,VI. ile numaralandırılır. Ayrıntıların çok olduğu bazı tezlerde, alt bölümler de çift numaralama sistemi ile numaralandırılabilir. Bu amaçla, her ara ve alt bölüm, içinde yer aldığı ana bölümün numarasını da alır; I.1, I.1.1, I.1.2 gibi.

(Bkz. Ek.2, İçindekiler Dizini Örneği)

 

ÖN BÖLÜM

 

KAPAK

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

ÖNSÖZ

ÖZET

KISALTMALAR DİZİNİ

 

ANA BÖLÜM

Bölüm

Başlıkları

Ana Bölüm

Başlıkları

Ara ve Alt Bölüm

Başlıkları

BÖLÜM I

 

I. GİRİŞ

 

I.1. Konunun Tanımı/Kapsamı

I.2. Konunun Amacı Ve Önemi

I.3. Karşılaşılan Güçlükler

I.4. Araştırma Yöntemi

I.5. İlgili Araştırmalar

 

BÖLÜM II

II. BULGULAR ve

YORUM

Ara ve Alt başlıklar araştırmanın amaçlarına göre belirlenmelidir.

 

BÖLÜM III

 

III. DEĞERLENDİRME Karşılaştırmalı İnceleme

 

 

Ara ve Alt başlıklar araştırmanın amaçlarına göre belirlenmelidir.

 

BÖLÜM IV

 

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER

 

 

 

 

ARKA BÖLÜM

KAYNAKÇA ve EKLER

GÖRSELLER DİZİNİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tezin bölümlerini gösterir şematik tablo.

 

4. ARAŞTIRMA RAPORUNUN (METNİNİN) DÜZENLENMESİ

Tezler genellikle, üç kümede toplanabilen bölüm ve alt bölümler hâlinde düzenlenir. Ön ve arka bölümler; yardımcı nitelikte olup ana bölümleri tanıtıcı ve tamamlayıcı görevlere sahiptir. Buna göre, bir araştırmanın ana hatlarını oluşturan bölüm ve alt bölümler sırasıyla şunlardır:

 

ÖN BÖLÜM

Tezin Başlığı:

 1. Tez başlığı araştırmanın içeriğini açıkça yansıtır nitelikte olmalıdır.
 2. Başlık, çalışmanın konusunu ortaya koymalı, fakat çok genel olmamalıdır.
 3. Tezin başlığı 15-20 kelimeyi geçmemeli ve başlıkta yer alan sözcükler etkili bir şekilde sıralanmalıdır.
 4. Başlıkta kullanılan dil anlaşılır bir dil olmalı ve Türkçe kelimeler kullanılarak oluşturulmalıdır.

Önsöz: Önsöz, kısaca tezin amacına değinildikten sonra, gerekiyorsa tezin hazırlanmasında karşılaşılan güçlükler konusunda bilgilerin yanı sıra, tezin hazırlanmasında katkısı olan kişi ve / veya kuruluşlara teşekkür gibi açıklamaları içerir. Tezi hazırlayan öğrencinin adı ve soyadı, önsöz yazısının bir geniş satır aralığı altına ve yazı alanının sağ kenarında bitecek şekilde yazılır.

Özet: Özette sırasıyla çalışmanın adı, yazarın adı, tezin niteliği (lisans), hangi bölüm/anabilim dalına ait olduğu ve unvanıyla birlikte danışmanın ismi ve önce ay sonra yıl belirtilerek sayfanın üstüne ortalanarak yazılır. Tezin yapıldığı tarih ve kaç sayfa olduğu yazılır. Özetin 200 kelimeyi geçmemesine ya da bir sayfayı aşmamasına dikkat edilmelidir. Aktarmalar yerine araştırmacının kendi ifadeleri yer almalıdır.

 Özette, öncelikle araştırmanın amacına yer verilir. Daha sonra araştırmanın yöntemi kısaca açıklanır. Araştırmanın veri toplama aracı açıklanır ve uygulamanın nasıl yapıldığına değinilir. Toplanan verilerin hangi teknikler kullanılarak analiz edildiği yazılır. Son olarak, kısaca araştırmanın bulguları ve sonuçları yazılır.

Abstract: Özet sayfasının İngilizce yazımı olup özet sayfasından sonra yer alır.

İçindekiler Dizini: “Önsöz”, “ÖZET” ve “ABSTRACT”, Kısaltmalar, bütün bölüm başlıkları, “Kaynakça”, varsa “Ekler” sayfası, İçindekiler dizininde gösterilir. 'İçindekiler' ibaresi, büyük harflerle ve sayfanın her iki tarafında ortalanarak yazılmalıdır. Bölüm ve alt bölümlerin düzenlenmesinde tercih edilen usule uygun olarak, soldan ve sağdan bloklanmış hizalı olarak bölümün kaçıncı bölüm olduğu (Birinci, İkinci, Üçüncü, ...), bölümün adına yer verildikten sonra her başlığın karşısında, o başlığın tezdeki başlangıç sayfasının numarası yer alır.

(Bkz. Ek.2, İçindekiler Dizini Örneği)

Kısaltmalar Dizini: Alfabetik sıraya göre alt alta dizilir. Her kısaltmanın karşısında kısaltmanın açık hali belirtilir.

 

ANA BÖLÜM

 

Her Ana Bölüm altında Ara ve Alt bölümlere dair kısa bir özet yer almalıdır. Bu özet, Ara ve Alt bölümlerde ele alınacak konulara ilişkin kısa bilgiler içermelidir

I. GİRİŞ

Bu bölümde ele alınan konunun problemin ne olduğuna, araştırmanın amacına, araştırmanın önemine, sınırlılıklarına, ilgili literatüre ilişkin bilgilere yer verilir.

I.1. Araştırmanın Kapsamı / Sınırlılıklar

Araştırılacak konunun içeriği ve kapsamı anlaşılır bir şekilde ortaya konulur. Hemen her araştırma belirli sınırlılıklara sahiptir. Araştırmacının, çalışmasını sınırlayan bütün faktörleri (dönem, müze, kazı, malzeme, yöntem vb.) rapor etmesi gereklidir. Sınırlamalar kavramsal (tanımsal) ve yöntemsel olmak üzere iki grupta ele alınabilir.

I.2. Araştırmanın Amacı Ve Önemi

Araştırmanın amacı, yapılan araştırma ya da uygulamalar ile problemin nasıl çözüleceğini ifade etme yani sonuçta nelerin beklenildiğini baştan ortaya koyma demektir. Araştırmanın amacı iki farklı düzeyde ifade edilir. Birinci düzeyde araştırmanın genel amacı ortaya konulur. İkinci düzeyde ise, bu genel amacı gerçekleştirebilmek için cevaplanması gereken sorulara ya da test edilecek alt amaçlara yer verilir. Araştırmanın amacı; ortaya konulan problemi, belirtilen alt amaçlar çerçevesinde çözecek nitelikte olmalıdır.

Araştırmanın önemi bahsinde, araştırmacı araştırmanın dayandığı kuramsal ya da kavramsal çerçeveyi anladığını göstermelidir. Bu temele dayalı olarak araştırmacı, araştırmanın niçin gerekli olduğunu ve değerinin gerekçelerini ortaya koymak durumundadır. Ör: Araştırma sürecinde ulaşılan yargı ve konu ile ilgili bilgi yokluğunu belirtmelidir.

Araştırmanın amaçlarında belirlenip toplanan verilerin hangi kuramsal ya da pratik sorunun çözümünde ve nasıl kullanılabileceğinin açıklanması anlamına gelir. Araştırmanın öneminde araştırmacı, araştırmayı yapmadaki kendi amacını ortaya koymalıdır. Araştırmanın amacı hem nesnel hem de özneldir. Yoruma ve tartışmaya açık olmalıdır.

I.3 Karşılaşılan Güçlükler

Araştırma sürecinde amaçlara ulaşmak için gerekli verilerin (bilgi, belge, inceleme, deney, uygulama, gözlem vb)  elde edilmesinde karşılaşılan temel güçlükler bu bölümde tanımlanmalıdır.

I.4. Araştırma Yöntemi

Araştırma sürecinde amaçlara ulaşmak için araştırmanın temel dayanağı olan verilerin, (bilgi, belge, inceleme, deney, uygulama, gözlem vb)  nasıl ve neye göre toplandığı bu bölümde tanımlanmalıdır.

Nitel çalışmalarda kişilerle yapılan derinlemesine ve yüz yüze görüşmeler odak grup seçimi, belge toplanması ve analizi, alanda gözlem, yapılan eserlerin, uygulamaların incelenmesi ve betimlenmesi, kişi anlatımlarının derlenmesi, değerlendirilmesi gibi veri kaynakları ve veri toplama yöntemleri açıklanır.

I.5. İlgili Araştırmalar

Araştırma konusu ile ilgili kaynaklar ya da araştırmalar taranır; elde edilen kuramsal bulgulara ve araştırma bulgularına dayalı bilgiler bir araya getirilerek kavramsal çerçeve bölümü oluşturulur. Bu bölümde kaynaklar, problemle en az ilişkili olandan en çok ilişkili olana doğru, diğer bir deyişle, genelden özele doğru sıralanmalıdır.

 

II. BULGULAR ve YORUM

Araştırmanın amaçları doğrultusunda toplanan verilerin tanımlanması, yorumlanması ile konuya ışık tutacak şekilde detaylandırılarak anlatılması irdelenmesi esastır.

Araştırmanın nicel veya nitel sonuçlarını ortaya koymanın en iyi yolu; bulguların, çalışmanın amaçları etrafında organize edilmesidir. Araştırmada belirlenen alt amaç, bölüm içerisinde ayrı bir alt başlık olarak ele alınmalıdır. Örneğin, üç alt amaç varsa bölüm içerisinde üç ayrı alt bölüm olmalıdır.

Bulgularla ilgili bölümü oluştururken gerekli görüldüğü takdirde her bir alt amaç ile ilgili tablo veya şekiller (fotoğraf, çizim vb) oluşturmak daha mantıklıdır. Bu tablo veya şekiller okuyucu açısından da daha anlaşılır olabilir ve araştırmacının verileri yorumlamasını da kolaylaştırır. Tablo ve şekiller açıklanırken önemli olanlar vurgulanmalıdır. Bütün detayların ele alınması asıl verilmek istenenden uzaklaşmaya yol açabilir. Burada kullanılan tablo, şekil, grafik vb. görseller mutlaka kurallara uygun olmalıdır.

 

III. DEĞERLENDİRME

Bu bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda toplanan verilerle oluşturulan bulguların konuya ışık tutacak şekilde kendi içinde tasnif edilerek, gruplandırılarak ve karşılaştırılarak değerlendirilmesi yapılır.

 

IV. SONUÇ ve ÖNERİLER

Metin kısmının son bölümü, ‘Sonuç ve Öneriler’ başlığını taşır. Burada, IV.1.Sonuç ve IV.2 Öneriler alt başlıkları yer alır. Buna göre;

IV.1 Sonuç

Araştırmanın sonuç bölümünde girişte açıklanan amaç ve sınırlılıklar çerçevesinde ulaşılan çözümleme ve yargılar açıklanır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda konuya ne kadar açıklık getirdiği ile alt amaçlara verilen yanıtlar belirtilmelidir

IV.2. Öneriler

Öneriler kısmında ise; bu yeterlilik durumlarının ve ulaşılan sonuçların değerlendirilmesine ilişkin önerilerde bulunulmalıdır.

Bu açıklamalar mümkünse veya gerek varsa daha sonraki çalışmalara ışık tutacak çeşitli önerilerle desteklenir. Ayrıca, yapılan araştırmada çözümlenemeyen sorunlar varsa, bunların gelecekte hangi tür veya konudaki araştırmalarla çözümlenebileceğine ilişkin önerilere verilir.

 

ARKA BÖLÜM

 

KAYNAKÇA SAYFASI

Çalışmanın kaynakça bölümünde, çalışma sırasında gönderme yapılan ya da alıntılanan kaynakların tümü eksiksiz biçimde kullanılan alıntılama sistemine uygun olarak bir bütün halinde verilir. (Bkz. Ek.4, Kaynakça Listesinde Kaynakça Gösterme)

 

Genel Kurallar

Bir çalışmanın sonunda yer alan kaynakça listesi, çalışmayı belgeler ve her bir kaynağın yeniden bulunması ve tanımlanması için gerekli bilgiyi sağlar. Kullanılan kaynaklar yazar soyadlarının alfabetik sırasına göre dizilir.

Aynı yazarın birden fazla yapıtına gönderme yapılmışsa bunlar kaynakçada tarih sırası ile verilir. Kaynakça yazımında kısaltma kullanılmaz.

Yazılı bir kaynağın tanıtılmasında üç tür bilgi verilir. Bunlar, sıra ile “yazar adı”, “eser adı” ve “yayım bilgileri (yıl, cilt ve sayı numaraları)”dir. Unvan belirten “Prof. Dr.” ve “Müh.” gibi kısaltmalar, tanıtıcı bilgi olarak yazar adı ile birlikte verilmez. Çünkü okuyucunun dikkati söyleyenden çok söylenene yöneltilmelidir.

 

EKLER

Metin içinde verilmesi uygun görülmeyen şekil, çizelge, fotoğraf, harita- kroki, anket, kavram açıklamaları gibi gerekli görülen bilgi ve belgeler Ek’ler olarak sunulabilir. Bu bölüm ekler olduğu takdirde eklenecektir. Ekler yeni bir sayfa başından başlanarak yazılır. Eklerin başlığı, ek numarası ve adından oluşur.

 

Ek- 1a: Dış Kapak Örneği

 

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ

 

 

 

 

 

 

 

TEZİN ADI

 

Bitirme Tezi

 

 

 

 

 

Hazırlayan

Adı SOYADI

 

 

 

 

 

 

Ankara-20__

 

 

 

 

Ek- 1b: İç Kapak Örneği

 

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ

 

 

 

 

 

 

TEZİN ADI

 

Bitirme Tezi

 

 

 

 

Hazırlayan

Adı SOYADI

 

 

 

Tez Danışmanı

Unvanı Adı SOYADI

 

 

 

 

Ankara-20__

 

 

 

 

 

 

Ek- 2: İçindekiler Dizini (Örnek)

 

ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA BULUNAN ÇİNİ LEVHALARIN KORUNMASINA YÖNELİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

 

İÇİNDEKİLER

ÖZET............................................................................................................................. .. i

ABSTRACT...................................................................................................................    ii

ÖNSÖZ/TEŞEKKÜR....................................................................................................    iii

KISALTMALAR...........................................................................................................    vii

 

I. GİRİŞ…………………………………………………………………………………. 1

    I.1. Konunun Tanımı / Kapsamı ……………………………………………………..  2

    I.2. Konunun Amacı Ve Önemi ……..……………………………………………….  4

    I.3. Karşılaşılan Güçlükler……………………………………………………………  6

    I.4. Araştırma Yöntemi………………………………………………………………   8

    I.5. İlgili Kaynaklar…………………………………………………………………..   9

 

II. OSMANLI ÇİNİ SANATINA KISA BİR BAKIŞ

     II.1. Çininin Tanımı ve Kullanıldığı Yerler

     II.2. Çini Yapım Teknikleri ve Malzeme Özellikleri

            II.2.1. Çini Üretiminde Hamur Özellikleri

            II.2.2. Çini Üretiminde Kullanılan Desen Özellikleri

            II.2.2.3. Çini Üretiminde Renk ve Boyama Teknikler

     II.3. Çininin Dönemsel Gelişimi

 

III. ÇİNİ KONSERVASYONU ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ

 

IV. ANKARA ETNOGRAFYA MÜZESİ KOLEKSİYONUNDAKİ ÇİNİ LEVHALAR

    IV.1. Etnografya Müzesinin Kısa Tanıtımı

    IV.2. Müzenin Teşhirinde ve Deposundaki Çini Levhalar

           IV.2.1. Çini Levhalara İlişkin Envanter Bilgileri

           IV.2.2. Çini Levhaların Teknik Ve Süsleme Özellikleri

           IV.2.3. Çini Levhalar Üzerinde Gerçekleştirilen Önceki Koruma Ve Onarım                         Uygulamaları

           IV.2.4. Çini Levhalarda Görülen Bozulmalar ve Nedenleri

           IV.2.5. Çini Levhaların Mevcut Depolama ve Sergileme Koşulları

 

V. MÜZEDEKİ ÇİNİ LEVHALAR ÜZERİNDE YAPILAN KORUMA VE ONARIM UYGULAMALARI

V.1. Temel Koruma Yaklaşımı Ve Planlama

V.2. Aktif Koruma Uygulamaları

            V.2.1.Temizlik

V.2.2. Sağlamlaştırma

V.2.3. Yapıştırma

V.2.4. Tümleme

V.2.5. Rötuş

    V.3. Sergileme

    V.4. Paketlenme / Taşıma

    V.5. Depolanma

    V.6. Belgeleme / Arşiv

    V.7. İzleme ve Bakım

IV. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

   KAYNAKÇA

   EKLER

     Ek-1. Şekil Listesi

   Ek-2. Fotoğraf Listesi 

   Ek-3. Belgeleme Formları

   Ek-4. Ölçüm Bilgi / Tespit Formları

   Ek-5. Şekiller

   Ek-6. Fotoğraflar

 

 

Ek 3.

METİN İÇİ ALINTI VE GÖNDERMELER

1. Alıntılar

Doğrudan aktarmalarda alıntı, ana düşünce, biçim ve içerik yönünden değiştirilmeden metin içinde yer alır.

40 kelimeden daha kısa olan alıntılar tırnak işaretleri içinde ve normal satır aralıklarıyla yazılır.

Doğrudan ve dolaylı her türlü aktarmada, kaynak gösterilmesi zorunludur. Kaynak gösterme işi, her aktarmanın nereden yapıldığını ayrı ayrı gösterecek şekilde anında yapılır ve bu kaynaklar ayrıca “Kaynaklar” listesinde verilir.

 

 1. Kaynaktan aynen alınan bilgiler (doğrudan aktarım), çift tırnak içinde gösterilirler.

Örnek:

«Tıp ve endüstri alanlarında 1960’lı yıllardan bu yana yaygın olarak kullanılan lazer teknolojisi 1970’lerin başında İtalya’da ilk denemeleriyle koruma alanında da kullanıma sokulmuş; başlangıçta özellikle mermer heykellerin yüzeylerindeki siyah tabakaların temizliğinde başarılı sonuçlar alınmıştır» (Eskici 2013: 28).

 

b. Ana düşünce değişmeksizin, yazarın kendi anlatımıyla yapılan bilgi aktarmaları (dolaylı aktarma) ise çift tırnak arasına alınmadan gösterilirler.

Örnek:

           Lazer teknolojisi 1970’lerden itibaren kültür varlıklarını koruma alanında kullanıma sokulmuş, özellikle mermer heykellerin yüzeylerindeki siyah tabakaların temizliğinde başarılı olmuştur (Eskici 2013: 28).

 

c. Çalışmada, kaynaktan aynen aktarılan bilgilerin tamamı verilebileceği gibi, örneğin cümle, paragraf veya sayfalar halindeki bilgilerin sadece belli kısımları da verilebilir. Bu durumda, cümlelerde belli kelimelerin, çeşitli cümlelerin, paragraf ve sayfaların atlanarak verildiğini göstermek üzere, atlanan yerler üç nokta ile belirtilir.

Örnek:

“…Bilimsel araştırmalar, müzeler için ideal nem oranlarının %40 ila %60 oranında tutulması gerektiğini, ideal oranın ise %55 olduğunu ortaya koymaktadır… Depolarda nem kontrolü ve iklimlendirme cihazları yok ise raflara malzemeye uygun silika jeller bardak içerisinde yerleştirilebilir”. (ICCROM 1987: 7).                                                  

 

d. Daha uzun alıntılarda, alıntının ilk ve son satırları ile çalışma metni arasında en az çift aralıklı boşluk bırakılarak, alıntı ile metnin ayırt edilmesi sağlanır. Bu tür alıntılar için, çalışma metninde kullanılan puntodan daha küçük punto kullanılır.

Örnek:

Esere zarar vermesi muhtemel bir etken olan rutubet de objeleri değişik şekillerde etkiler. Çok düşük rutubet, kâğıt, parşömen veya deriden yapılmış eserlerin kurumasına ve buruşmasına yol açarken, yüksek nem oranları ise materyalin içine su çekmesine neden olmak suretiyle kimyasal reaksiyonlar yoluyla eserlerde çürüme ve bozulmaya yol açmaktadır. Rutubet oranlarındaki ani değişmeler ise, nem alıcı materyallerin genişlemesine neden olmaktadır. Bilimsel araştırmalar, müzeler için ideal nem oranlarının %40 ila %60 oranında tutulması gerektiğini, ideal oranın ise %55 olduğunu ortaya koymaktadır. Uygulamada, depoların ısı ve nem durumu, termohigraf denilen bir cihaz vasıtasıyla günlük, aylık olarak ölçülerek ortalama ısı ve nem durumu tespit edilmeli ve eserler, bu ölçümlere uygun olarak muhafaza edilmelidir. Depolarda nem kontrolü ve iklimlendirme cihazları yok ise raflara malzemeye uygun silika jeller bardak içerisinde yerleştirilebilir. (ICCROM 1987: 7).

                                               

2. Dipnot

            Tezin herhangi bir sayfasında, metnin içinde yazılması durumunda konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki, çok kısa ve öz açıklamalar, bir kaç satır halinde, aynı sayfanın altına dip not olarak yazılabilir. Dipnotlar "1" den başlanarak numaralanmalı ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi ilgili kelimenin üstünde üst indis olarak verilmelidir. Dipnotlar 10 punto ile yazılmalı, kaynak göstermede kullanılmamalı ve sadece özel açıklama veya tanımlamalar için kullanılmalıdır.

 

 • Tek yazar, tek çalışma

Yazarın soyadı ve eserin yayımlandığı tarih ile sayfa numarası verilir. Buna ilişkin örnek iki değişik şekilde verilmiştir.

Örneğin:

Bozkurt (2000:23) Sanat ve Estetik Kuramlarının incelediği çalışmasında, ……..….değinir.

Sanat ve Estetik Kuramlarının incelendiği bir çalışmada, ………....dır (Bozkurt, 2000: 23).

 

 • İki yazarlı çalışma

İki yazar varsa, her ikisinin de soyadı küçük harflerle belirtilir.

Örneğin:

Yöntem en genel anlamda …………....... tanımlanır (Dembo ve Gibson, 1985: 12).

Dembo ve Gibson’a (1985: 12) göre ……………………… dır.

 

 • Üç, dört ve beş yazarlı çalışma

Kaynağın ilk geçtiği yerde hepsi verilir. İzleyen yerlerde ise birinci yazarın soyadı verilerek “ve diğerleri” bağlacı konur.

Örneğin:

William, Johns-Smith, Bruce (1994:15) ........................ buldu. (İlk geçtiği yerde).

William ve diğerleri (1994:15) tarafından yapılan……………………….

 

 • Altı ya da daha fazla yazarlı çalışma

Metin içinde ilk belirtildiği yerde, ilk yazarın soyadı verilir, “ve diğerleri” diye devam edilir. Kaynakça listesinde her yazarın soyadı ve ilk adlarının baş harfleri verilir.

Örneğin:

Sayılan ve diğerleri (2005:15)

 

 • Gruplar (yazar olarak)

Grup isimleri yazar gibi ele alınır (kurum, dernek, hükûmet kuruluşları ve çalışma grupları). Genellikle metin içinde her geçtikleri yerde yazılırlar. Bazı grup yazarlarının ismi ilk geçtiği yerde açıkça yazılır ve sonra kısaltılarak kullanılır.

Bir grup yazarın isminin kısaltılmasına karar verirken, şu genel kurallar kullanılır:

Kısaltmalar, okuyucu için yeterince bilgi verecek şekilde olmalıdır ve kaynakçaya da hiçbir güçlük olmadan yerleştirilebilmelidir.

İsim uzunsa ve eğer kısaltması kolaylıkla okunabilir ve biliniyor ise, ikinci ya da daha sonra geçtiği bir yerde kısaltma kullanılır. Eğer isim kısa ise veya kısaltma anlaşılmıyorsa, her geçtiği yerde açık adını yazmak daha yararlıdır.

 

 • Metin içinde ilk gösterme:

Örneğin:

(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1991:15).

Daha sonraki göstermeler:

(MEB, 1991:15).

 

 • Aynı soyadlı yazarlar

Eğer kaynakça/kaynaklar listesinde iki veya daha fazla aynı soyadı olan yazar varsa, metin içinde ilk adları da verilerek kullanılır. Hatta yayın yılları farklı olsa bile böyle kullanılması gerekir.

Örneğin:

N. Özdemir (1985:15) ve M. Özdemir (1990:15) tarafından yapılan çalışmalarda…..

 

 • Aynı parantez içinde iki veya daha çok çalışma

Aynı yazarın iki ya da daha çok çalışması yayın yılına göre sıralanır. Birden fazla yazarın çalışmalarında önce yazarların soyadları verilir, ardından her bir çalışma için sadece çalışma yılları verilir.

Örneğin:

(Köklü ve Büyüköztürk, 1991, 1993).

(Balcı, 1984, 1990, 1993).

 

 • Aynı yazarın aynı yıl yaptığı çalışmaları

Yazarın birden fazla çalışmalarını ayırt edebilmek için yılların ardından harfler kullanılır.

Örneğin:

 (Demir, 1990a:15, 1990b:20, 1990c: 16; Yılmaz, 1992 :20, 1992b:13)

 

 • Yazarları farklı iki veya daha fazla çalışma

Bu tür çalışmalar aynı parantez içinde, soyadlarına göre alfabetik sıraya dizilerek ve birbirlerinden noktalı virgül ile ayırarak verilir.

Örneğin;

…………………... (Başaran, 1984:15; Bursalıoğlu, 1987:20; Taymaz, 1984:25).

 

 • Çeviri kitap

- Çeviri kitaplardan yapılan alıntılar metin içinde gösterilirken yazarın soyadından sonra, sırasıyla orijinal tarih ve çeviri tarihi verilir.

Örneğin;

Hollingsworth ve Hoover’e (1991/1999:15) göre ................ dır.

Freire (1982/1991:15) okuma yazma öğretiminde, ………………... dır.

 

Ek 4.

KAYNAKÇA LİSTESİNDE KAYNAK GÖSTERME

 

1. BASILI YAYINA İLİŞKİN GENEL FORM

 

Genel olarak yazarın soyadı büyük harflerle, baş harfi büyük, diğerleri küçük olmak koşulu ile adı, kaynakçanın basım yılı, kaynakçanın adı bold-koyu ve italik olarak, ardından yayın yeri ve yayınevi verilir. Alt satıra geçen bildirimler iki tab içerden devam edilerek sonlandırılır. Çeşitli yayım bilgilerine ait örnekler aşağıda maddeler halinde sırasıyla verilmiştir.

 

 • Tek yazarlı kitap

 

Örneğin:

AHUNBAY, Zeynep (2000), Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yapı Yayın, İstanbul.

KUBAN, Doğan (2000), Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, YEM Yayın, İstanbul.

 

 • İki yazarlı kitap

Örneğin:

MADRAN, Emre ve ÖZGÖNÜL, Nimet (2005), Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, Mimarlar Odası, Ankara,

 

 • Kurumun yazarı ve yayımcısı olduğu kitap

Örneğin:

ICOM (1979), Müzelerde Koruyucu Önlemler ve Güvenlik, Ankara.

ICCROM ( 1987), Müzelerde Koruma: Çevresel Koşulların Denetimi, İstanbul.

 

 • Çeviri Kitap

Örneğin:

CHENG, François (2000),  Boşluk ve Doluluk, (Çev: Kaya Özsezgin),  Ankara:

            İmge  Kitabevi.

MAY, Rollo (1987), Yaratma Cesareti, (Çev: Alper Oysal), İstanbul:  Metis

 Yayınları

 

 • Ansiklopedi veya sözlük

Örneğin:

TURANİ, Adnan (1995),  Sanat Terimleri Sözlüğü, 6.bs. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Türk Dil Kurumu (1969), Türkçe Sözlük (genişletilmiş baskı), Ankara: TDK.

 

 • Kitapta bir makale ya da bölüm

 

Örneğin:

ÖZDEMİR, Serap- HASGÜLER, H. Deniz ve ESKİCİ, Bekir (2012), Milli Mücadelede Atatürk Konutu ve Demir Yolları Müzesi’nde Bulunan Atatürk’e ve Fikriye Hanım’a Ait Mobilya ve Eşyaların Konservasyonu, Tren Sesi Eşliğinde Kurtuluş Hazırlıkları, Kurtuluş Savaşında Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi’ndeki Atatürk ve Fikriye Hanım’a Ait Objelerin Restorasyonu,  TCDD yayınları, Ankara, s.13-18.

MADRAN, Emre (1995), Tarihi Miras Niteliğindeki Yapılara Müze İşlevinin Verilmesinde Kullanılacak Değerlendirme Ölçütleri”, Kent, Tolum, Müze Deneyimler- Katkılar (Editör: Burçak Madran), Toplumsal Tarih Müzesi Kuruluş Sorunları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 28-30 Haziran 1995, İstanbul. 107-118

 

 • Bir sempozyumda sunulan ve tam metni yayımlanmış bildiri

ESKİCİ, Bekir (2007), Mimari Onarımlarda Malzeme Kullanımı Ve Yöntem Sorunları, Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi Ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, (27 – 29 Eylül 2007, Ankara), s. 258 – 268.

 

 • Bir sempozyumda sunulan yayımlanmamış bildiri

Örneğin:

KÖKLÜ, Nilgün (1996), Üniversite Öğrencilerinin İstatistik Kaygı Puanlarına Etki Eden Faktörler, Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumunda sunuldu.

 

2. YAYIMLANMAMIŞ TEZLERE İLİŞKİN GENEL FORM:

 

NOT: YÖK’e bağlı tüm kurumlarda hazırlanan yüksek lisans/doktora ve sanatta yeterlik tezlerinde enstitü adı belirtilmeden Ulusal Tez Tarama Merkezi olarak adres gösterilmelidir.

NOT: Şehir adının verilmesi yeterli olmakla birlikte tez başka bir ülkede yapılmış ise ve şehir yaygın olarak tanınmıyor ise, ayrıca ülke adı verilebilir.

 

 • Yayımlanmamış doktora/sanatta yeterlik tezi

Örneğin:

ERTUĞRUL, Esra (2013), Güncel Sanatta Doğayla İşbirliği Eylemleri Üzerine Görsel Çözümlemeler, Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, Ulusal Tez Tarama Merkezi, Ankara

 

 • Yayımlanmamış yüksek lisans tezi

Örneğin:

ERDOĞDU, Mehmet. (2002), Bauhaus Felsefesinin Günümüz Sanatına Etkisi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ulusal Tez Tarama Merkezi, Ankara.

 

3. SÜRELİ YAYINA İLİŞKİN GENEL FORM

Yazarın Soyadı (büyük harflerle), Adı (ilk harf büyük diğerleri küçük harflerle), (Tarih), Makalenin adı italik ve koyu, derginin adı, Cilt(sayı) ve Sayfa No. belirtilmelidir.

 

 • Bir dergide tek yazarlı makale

Örneğin:

KUBAN, Doğan (1969), Modern Restorasyon İlkeleri Üzerine Yorumlar, Vakıflar Dergisi,sayı:8, s. 341 – 356.

 

 • Bir dergide iki ve daha çok yazarlı makale

Örneğin:

ESKİCİ, Bekir – AKYOL, A. Akın ve KADIOĞLU, Y. Kaan (2007), Erzurum Yakutiye Medresesi Yapı Malzemeleri, Bozulmalar Ve Koruma Sorunları, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. 46/2, Ankara, s.165 – 188.

ŞENER, Y. Selçuk - ESKİCİ, Bekir ve ÇETİN, Cengiz (2008),  The Zeugma Wall Paintings Study And Recovery Of The Roman Decorations, TALANTA, Proceeding Of The Dutch Archeological and Historical Society, Vol: XXXVIII – XXXIX (2006 – 2007), Amsterdam, p. 171 – 188.

 

 • Yazarsız, günlük gazetede makale

Örneğin:

New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure (1993, July 15), The

Washington Post, p. A12

Sağlıklı Yağ Reçetesi, (4 Nisan 1993), Hürriyet, s.15.

 

 • Abstract

Örneğin:

WOOLF, Neil.- YOUNG, Susan.- FANSELOW, Mary. and BUTCHER, Larry.  (1991), Alteration İn Cortex By Pavlovian Conditioning, Society for Neuroscience Abstracts, 17, 480.

 

 • Bir dergide çeviri makale

Örneğin:

BRUCE, Draine (1994), Çocukların Yaşamında Oyunun Rolü (çev. A. F. Altınoğlu), Eğitim ve Bilim, 18(92), 64-69. (Orijinal makalenin yayım tarihi, 1970)

 

5. E-DERGİ VE İNTERNET ORTAMINDAN SAĞLANAN YAYINLARA İLİŞKİN GENEL FORM

İnternet elde edilen verilerin kaynakları mutlaka gösterilmeli ve Kaynakçada erişim adresi ve erişim tarihi belirtilerek verilmelidir. Erişim adresi olarak kaynağın yer aldığı web sayfasının (ana sayfa) adresi değil, kaynağın görüntülendiği adres verilmelidir. Bu adres kaynaklarda künyeden bir satır alta gösterilmeli ve MS Word programının otomatik köprü eklemesi durumunda köprü kaldırılmalıdır.

 

 • Yazarı ve yayımlandığı dergisi belli olan bir makale

Örneğin:

BİNGÖL, Ümit Kenan. Araştırma Serisi No: 67 / Resimde Biçim,

(http://www.umitkenanbingol.com/ekitaplar) adresinden 06.07.2010’ da alınmıştır.

 

 • Yazarı belli olmayan ancak yayımlandığı dergisi belli olan bir makale

Örneğin:

From character to personality. (1999, Dec), APA Monitor, 30 (11).

http://www.apa.org/monitor/dec99/ss9.html 22 Ağustos 2000’de alınmıştır.

Örneğin:

ROSENTHAL, Rasco (1995), State of New Jersey v. Margaret Kelly Michaels: An

overview [Abstract]. Psychology, Public Policy, and Law, 1, 247–271.

http://www.apa.org/journals/ab1.html 25 Ocak 1996’da alınmıştır.