Staj Yönergesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ

STAJ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, becerileri ve deneyimlerini geliştirebilmeleri, görev yapacakları kurum, kuruluş ve işyerlerindeki sorunluluklarını, ilişkilerini, organizasyon ve planlama süreçlerini tanımaları amacıyla eğitim ve öğretimlerinin zorunlu bir parçası olan stajlar ile ilgili uymaları gereken usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2-Bu yönerge Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencilerinin öğrenim gördükleri alanda, yurt içi ve yurtdışı kurum,  kuruluş ve işyerlerinde yapmakla yükümlü oldukları uygulama ve stajlarına ilişkin esas ve usulleri kapsamaktadır.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3-Bu yönerge, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve “Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4-Yönergede geçen deyimlerden,

Üniversite: Gazi Üniversitesini,

Fakülte     : Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini,

Bölüm: Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünü,

Bölüm Başkanlığı: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü başkanlığını,

Bölüm Staj Komisyonu: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nce belirlenen Staj komisyonunu,

Staj Sorumlusu: Bölümce staj için görevlendirilen öğretim elemanını,

Eğitici Personel: Öğrencilerin staj yerlerinde eğitimlerinden sorumlu personeli,

İşyeri: Öğrencinin staj yapacağı/yaptığı (Koruma ve Onarım Çalışması yapılan Arkeolojik Kazı, Müze ve Müze Laboratuvarları, Konservasyon-Restorasyon Bölge Laboratuvarı, Proje ve Uygulama Şirketleri, Atölye ve işlikler ile Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nce yürütülen Döner Sermaye Projeleri, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), TÜBİTAK Projeleri ve Diğer Ulusal ve Uluslararası Projeler gibi) yurt içi ve yurt dışı, özel veya kamu kurum, kuruluş ve işyerlerini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Stajın işleyişi ve Uygulama Esasları

 

BÖLÜM STAJ KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

Madde 5- Öğrencilerin staj çalışmalarını düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmek üzere, Bölüm başkanlığınca veya Bölüm Akademik Kurulu’nca seçilen Bölüm Staj Komisyonunun görevleri aşağıdadır:

 1. Bölüm öğrencilerinin staj yönergesi hükümleri doğrultusunda staj uygulaması yapmalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek ve planlama yapmak.
 2. Stajda kullanılacak basılı evrakın düzenlenmesini organize etmek.
 3. Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
 4. Öğrencilerin staj yerlerine dağıtımını yapmak.
 5. Staj çalışmalarını denetlemek.
 6. Staj çalışmalarının değerlendirilmesini yapmak.
 7. Gerekli gördüğü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek.

Kurul her yıl en az 2 toplantı yaparak, toplantı değerlendirme sonuçlarını Bölüm başkanlığına bildirir.

 

 

BÖLÜM BAŞKANLARININ STAJLA İLGİLİ GÖREVLERİ

Madde 6-

 1. Bölüm Staj Komisyonunu belirlemek.
 2. Staj çalışmalarını Bölüm Staj Komisyonu ve bölüm öğretim elemanları ile işbirliği içinde planlamak, koordine etmek ve uygulamak.
 3. Staj dosyalarının ve formlarının biçim ve kullanım yönünden tespitini yapmak.
 4. Staj değerlendirme sonucunda staj yapılan yerlere ait istatistiki bilgileri ve yıllık staj değerlendirme raporunu ve öğrenci staj başarı durumlarını değerlendirmek; gerektiğinde Fakülte Dekanlığına sunmak.
 5. Staj denetimi için görevlendirilecek öğretim elemanları ve staj yapan öğrenci listelerini denetim yapılacak yerleri belirleyip, görevlendirme yapılmak üzere Fakülte Dekanlığına sunmak.

 

STAJ SORUMLUSU ÖĞRETİM ELEMANININ STAJLA İLGİLİ GÖREVLERİ

Madde 7-

 1. Bölüm Staj Komisyonu üyeleri ile işbirliği içinde program öğrencilerini staj konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek.
 2. Staj bitiminde öğrencilerin staj dosyalarını değerlendirmek üzere Bölüm Staj Komisyonunu toplamak ve sonuçları Bölüm Başkanlığına bildirmek;
 3. Staj sonuçlarını ilgili ders değerlendirmesine işlemek.

 

STAJIN YAPILACAĞI YERLER

Madde 8-

Staj yerleri eğitim programlarının özelliklerine göre Bölüm Staj Komisyonunca belirlenir. Öğrencinin staj yapacağı işyerleri, yurtiçi ve yurt dışı (Arkeolojik Kazılar, Müze ve Müze Laboratuvarları, Konservasyon-Restorasyon Bölge Laboratuvarları, Koruma-Onarım alanındaki Proje ve Uygulama Şirketleri ile Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nce yürütülen Döner Sermaye Projeleri, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), TÜBİTAK Projeleri ve Diğer Ulusal ve Uluslararası Projeler gibi) özel veya kamu kurum ve kuruluşları olabilir. Öğrenciler stajlarını öncelikle Bölüm staj Komisyonunun belirlediği işyerlerinde yapar. Öğrenciler için yeterli kontenjan bulunmadığı takdirde öğrenci stajını Bölüm Staj Komisyonu’nun onayıyla kendisinin bulduğu işyerlerinde yapar.

 

STAJ SÜRESİ, TARİHLERİ VE MAZERETLER

Madde 9-

 1. Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü staj süresi, iki dönem halinde toplam 60 iş günüdür. Bu sürenin 30 iş gününü KOB 200 stajını, 30 işgününü KOB 300 stajını kapsamaktadır. Öğrenci 4. Yarıyıl dönemini başarı ile tamamlaması durumunda KOB 200 stajını (1. Dönem Stajı), 6. Yarıyıl dönemini başarı ile tamamlaması durumunda KOB 300 stajını (2. Dönem Stajını) yapma hakkı kazanarak tamamlar. Stajlar, özel durumlar dışında, final sınavlarının bitimini takiben yaz tatillerinde yapılır.
 2. Bölüm Staj Komisyonunca belirlenen uygulamalı meslek derslerinden sadece birinden/ikisinden başarısız olan öğrencilere, o meslek dersini içermeyen uygulama/eğitim alanında olmak üzere staj yapma hakkı verilir.
 3. Öğrenciler stajlarını, Bölüm Staj Komisyonunun belirlediği özelliklere sahip işyerlerinde ve öncelikle akademik takvim içinde belirlenen tarihlerde yaparlar. Stajlar, eğitim-öğretimin olmadığı yaz aylarında yapılır. Staj, resmi tatil ve geçerli özürler dışında kesintisiz yapılır. Öğrenciler kazı ve projenin durumuna göre Pazar günleri de staj yapabilirler. Staj süresine dâhil edilecek resmi tatil (Pazar ve resmi bayram günleri) günleri çalışmaları ise belgelenmelidir.
 4. Bütünleme sınavları sırasında staj yapılabilir. Ancak bu dönemde staj yapan öğrenci bütünleme sınavına veya sınavlarına girmişse, söz konusu günler staj süresinden sayılmaz. Öğrenci sınava girilen günleri telafi etmek zorundadır.
 5. Çeşitli nedenlerle 1. donem stajını yapamamış öğrenciler, aynı yıl içerisinde 1. (30 iş günü) ve 2.  (30 iş günü) dönem stajlarını Bölüm Staj Komisyonunca uygun görülen staj yerlerinde yapabilirler.
 6. Öğrenciler kazı ve/veya projelerde mazereti nedeni ile tamamlayamadıkları staj sürelerini, Bölüm Staj Komisyonunca uygun bulunan diğer kazı/projelerde eksik gün sayısı kadar tamamlayabilirler.
 7. Öğrenciler 1. ve 2. Dönem stajlarını aynı kazı/projede yapamazlar.
 8. Tüm ders yükümlülüğünü tamamlayan öğrencilerin, stajlarını yaz döneminde yapmaları zorunlu değildir. Bu durumdaki öğrenciler Bölüm Staj Komisyonu’nun onayını alarak, stajlarına herhangi bir tarihte başlayabilirler ve gerek 1. Dönem stajını gerekse 2. Dönem stajını arka arkaya yapabilirler.
 9. Stajlarını yapmayan/tamamlamayan öğrencilere mezuniyet belgesi veya diploma verilmez.

 

STAJ MUAFİYETİ

Madde 10-Bölüme yatay veya dikey geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin, geldikleri yükseköğretim kurumunda kayıtlı oldukları sürede yaptıkları stajların bir kısmı veya tamamı, Bölüm Staj Komisyonunun ve Bölüm Başkanlığının görüşlerine bağlı olarak Fakülte Kurullarınca Muaf tutulabilir.

 

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER

Madde 11- Staj yapacak öğrenciden istenecek belgeler aşağıdaki gibidir:

 

a. Staj dosyası ve ekleri (Bölüm web sayfasından indirilebilir)

b. Staj Staj komisyonundan aldıkları resmi yazı ( Form 3-staj yapacakları işyeri için).

c. İki adet vesikalık fotoğraf (staj yapacakları işyeri için).

 

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERE SAĞLANACAK OLANAKLAR

Madde 12-Stajyer kabul edecek işyerleri kendi personeline sağladığı olanaklardan stajyerlerin de yararlanmasını sağlar. Stajyer kabul edecek işyerleri, stajyerlerin konaklama ve beslenme gereksinimlerinin karşılanması ve kuruluşun sosyal olanaklarından yararlanması hususunda azami çabayı sarf eder.

 

YURT DIŞINDA STAJ

Madde 13- Bölüm öğrencileri yapmak zorunda oldukları staj, eğitim ve uygulama çalışmalarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Öğrenci yurtdışı kabul belgesini ilgili Bölüm Staj Komisyonuna verir. Bu talepler Bölüm Staj Komisyonunca değerlendirilir ve yurtdışı staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.

Yurt dışında stajını tamamlayan öğrenciler staj ile ilgili evraklarını Bölüm Staj Sorumlusuna verirler, uygun görülenler kurul tarafından onaylanır.

 

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİSİPLİN İŞLERİ        

Madde 14-Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları işyerinin çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar.      Aksine hareket eden veya izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10’u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum Bölüm Başkanlığına bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz.

Stajyer öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir.Stajyer kusurları nedeni ile verecekleri zararlar nedeniyle, o işyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir.

 

STAJ SIRASINDA HASTALIK VE KAZA DURUMU

Madde 15- Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilerek, durum Staj sorumlusu öğretim görevlisine ve/veya Bölüm Başkanlığına bildirilir. Bölüm başkanlığı veya Staj Sorumlusu öğretim elemanı durumu ailesine bildirmekle yükümlüdür. Mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez.

 

STAJ  DEĞERLENDİRME RAPORU

Madde 16-İşyerleri, staj dönemi sonunda düzenleyecekleri ekli 4 ve 5 no.lu formları doldurarak stajı takip eden hafta içinde değerlendirmek üzere Bölüm Başkanlığına veya Staj Sorumlusu Öğretim Elemanına gönderirler veya kapalı zarf içerisinde elden teslim ederler.

 

ÖĞRENCİ TARAFINDAN HAZIRLANACAK STAJ RAPORU

Madde 17-Öğrenciler staj dönemi boyunca yaptıkları çalışmaları kapsamlı rapor halinde Staj Sorumlusu Öğretim elamanına sunmakla yükümlüdürler. Hazırlanacak rapor ekte belirtilen formata uygun olarak (Ek 6 ve 7’ye göre) hazırlanmalı, yazılı anlatım çizim ve fotoğraf gibi görsellerle desteklenmelidir.

Staj çalışmaları birden çok (seramik, metal, taş, cam, mozaik, duvar resmi vb.) gibi çeşitli malzeme gruplarını içeriyor ise, rapor her bir malzeme grubu için ana başlık ve alt başlıklar halinde düzenlenmelidir.

 

STAJDA DEĞERLENDİRME VE  BAŞARI

Madde 18- Her staj, bir ders olarak değerlendirilir ve öğrencinin not belgesinde stajın yapıldığı dönemi izleyen güz yarıyılında ilgili stajın ders kayıt sistemindeki ders koduyla gösterilir. Öğrenci staj dönemine ait ilgili dersi, o dönem kodlamak zorundadır.

Stajını bitiren öğrenci staj süresince yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili dosyasını en geç staj bitimini takip eden ilk ders kayıt dönemi içerisinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere Staj Sorumlusu öğretim elemanı kanalıyla Bölüm Staj Komisyonuna bir dilekçe ekinde teslim eder.

Süresi içerisinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci,  geçerli bir mazereti (kazı/proje çalışmalarının ertelenmesi / gecikmesi, hastalık, kaza vb. haller) olmadığı durumlarda stajını yapmamış sayılır.

Bölüm Staj Komisyonu, mevcut staj dosyası ve staj raporunu, işverenden gelen işveren değerlendirme raporunu, dikkate alarak bir değerlendirme yapar. Staj raporu üzerinde gerekiyorsa düzenlemeler isteyebilir. Dosyayı şekil ve içerik yönünden yeterli bulursa öğrencinin stajını kabul edebileceği gibi gerekli görürse ilgili öğrenciye mülakat ve sunum yaptırabilir.

Staj raporu istenen içerik ve formata uygun olarak hazırlamayan öğrencilerden stajı başarılı ise raporunu en geç akademik takvimde derslerin tamamlanması tarihinden önce istenilen duruma getirmesi istenir. İstenilen raporu bu süre içerisinde getirmeyen veya raporu reddedilen öğrenciler stajlarını tekrarlamak zorundadırlar.

Stajların değerlendirilmesi, staj dosyası ve Staj değerlendirme Formu dikkate alınarak yapılır.  Değerlendirmeye ait ilkeler, Bölüm Staj Komisyonu tarafından saptanır.

Bölüm öğrencilerinin yaptığı stajın uygunluğu ve başarısı Bölüm Staj komisyonu tarafından değerlendirilerek onaylanır. Başarı notu staj sorumlusu öğretim görevlisi kanalınca takip eden dönem sonunda ders notu olarak kayda geçirilir.

 

STAJ AŞAMALARI, FORMLARIN VE DOSYALARIN DOLDURULMASI VE TESLİMİ

Madde 19-Öğrencilerin stajlarının geçerli olabilmesi için aşağıdaki aşamaları takip etmeleri gerekmektedir.

 1. Staj Yeri Bölüm Staj Komisyonu’nca belirlenen ve kendisine iletilen öğrenciler, bölüm web sayfasında yer alan staj dosyası formları indirerek, staj yol haritasına  (Form 1) göre ayrıntılarıyla doldurmak zorundadır.
 2. Öğrenciler iş yerlerine ulaştıklarında Yerleştirme Kayıt Formunu (Ek 4) ayrıntılı şekilde doldurarak, ilk hafta içerisinde güvenli bir sistemle Bölüm Başkanlığına ulaştırılmasını sağlar.
 3. Öğrenci staj dosyasını bölüm staj komisyonunun belirlediği kurallara göre doldurur. Öğrenci staj süresince yürütülen çalışmaları günü gününe kaydeder ve bunlardan oluşan staj raporunu (Ek 7 ve 8’deki örneğe göre) staj dosyasına ekler. Raporun yazım dili Türkçedir.
 4. Stajın tamamlanmasını takip eden bir hafta içerisinde işverenin öğrenci ile ilgili değerlendirmesini yaptığı staj devam ve  değerlendirme formu (Ek 5 ve 6)  işveren tarafından imzalanıp mühürlenerek kapalı zarf içinde Bölüm Başkanlığı’na ulaştırılır. İşveren bu formları Bölüm Başkanlıklarına iletilmek üzere öğrenciye kapalı zarf içinde elden de teslim edebilir.
 5. Stajını bitiren öğrenci staj süresince yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili staj dosyasını ve staj raporunu en geç staj bitimini takip eden ilk ders kayıt dönemi içerisinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere Staj Sorumlusu öğretim elemanı kanalıyla Bölüm Staj Komisyonuna bir dilekçe ekinde (Ek 8) teslim eder.
 6. Bölüm staj komisyonu, gerekli incelemeleri yaparak öğrencinin stajının geçerli olup olmadığını değerlendirir. Stajın geçersiz olduğu durumlarda öğrencinin stajı yenilenir.

 

STAJ DOSYASI

Madde 20 -Staj Dosyası, 8 (sekiz) bölümden oluşmaktadır. Kapaktan sonraki ilk bölüm Staj Dosyası ve raporu  teslim dilekçesi (Form 1) İkinci bölüm  Staj Yol haritası (Form 2), üçüncü bölüm Öğrenci Özgeçmiş formu (Form 3), dördüncü bölüm yerleştirme kayıt formu (Form 4),beşinci bölüm Staj Devam-Devamsızlık Çizelgesi Formu (Form  5), Altıncı bölüm denetleyici öğretim elemanı formu (Form 6), Yedinci ve sekizinci bölüm staj raporu Kapak ve Staj raporu hazırlama formu  (Form 7-8) ve dokuzuncu bölüm Sataj dosyası kapak formu (Form 9) yer almaktadır.

Öğrenci staj dosyasının önemli bir bölümünü oluşturan Staj Raporunu (7. ve 8. Formda belirtilen biçimde) hazırlarken aşağıdaki çerçeveye uymak zorundadır.

1-Rapor bilgisayarda yazılacaktır. (Word programı ile)

2-Başlıklar büyük harfle, sayfanın ortasına yazılacaktır. Alt başlıklar ise her kelimenin baş harfleri büyük, diğer harfler ise küçük olacak biçimde yazılacak, altları çizili ve koyu yazılacaktır.

3-Rapor aşağıdaki hususları kapsayacaktır:

 1. I.  Giriş: Bu bölümde yaz stajının konusu ve amacı, yapılan çalışmaların sayısı, türü, kapsamı hakkında kısa bilgiler verilecektir.
 2. II. Staj Yeri Tanıtımı: Yaz stajının yapıldığı işyeri hakkındaki bilgiler (işyeri adı, yeri, organizasyon şeması, çalışanlar, meslekleri ve kuruluş içindeki fonksiyonları, kuruluşun temel çalışma konusu, kuruluşun kısa tarihçesi.
 3. III. Raporun ana kısmı: Bu bölümde, yapılan çalışmalar iş türüne göre sınıflanarak ayrıntılarıyla açıklanacaktır. İlgili veriler, tablolar, fotoğraflar ve çizimlerle desteklenecektir. Uygun görülenler metin içerisinde, diğerleri Ek’e konulacaktır.
 4. IV. Sonuç: Bu bölümde yaz stajında elde edilen veriler, kazanımlar ve beceriler, yetersizlikler belirtilmeli, öğrenilenler maddeler halinde listelenmeli ve genel bir  değerlendirme yapılmalıdır.
 5. V. Ekler: Veriler, tablolar, fotoğraflar ve çizimler bu bölümde sunulacaktır.

4-Formatına uygun hazırlanmış yaz Stajı Raporu, üstte şeffaf asetat sayfası eklenen bulunan kapak sayfası kullanılarak ciltlenir. Ciltlemede spiral kullanılabilir.

6-Staj Dosyaları ve Staj Raporları, bölüm başkanlığınca 5 (beş) yıl süreyle saklanır.

 

GÜVENCE

Madde 17-

Stajlarına devam eden öğrenciler için SGK işlemleri, Fakülte aracılığıyla yapılır. Yurtdışında staj yapacak öğrenciler, sigorta işlemlerinden kendileri sorumludur.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 17-

Bu yönerge, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve “Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Staj Yönergesi, Gazi Üniversitesi senatosu tarafından kabul edildiği tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde 18-

Bu yönerge hükümlerini Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatları Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanlığı yürütür.